مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1383 » 
هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1383