مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1384 » 
هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1384