مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  نوزدهمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1385 » 
نوزدهمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1385