مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1386 » 
بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1386