مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1387 » 
بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1387