مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1388 » 
بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1388