مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1390 » 
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1390