مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1391 » 
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1391