مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1392 » 
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1392