مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1393 » 
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1393