مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1394 » 
بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1394