مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  سى امين کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1395 » 
سى امين کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1395