مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی
بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

4 عدد DVD : سخنرانی های بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران فروردین ماه 1386 ش


سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران خرداد ماه 1379 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران تیرماه 1378 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


آشنائی با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نرم افزار آشنائی با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شامل :

       *  اهداف مجمع تقریب .

       *  زندگینامه وفعالیت های فرهنگی دبیر کل مجمع تقریب .

       *  آلبوم عکس .


مجله رساله التقریب (نسخه اول)

نرم افزار مجله رساله التقریب، شامل 40 عدد با امکانات ذیل :

       *  امکان جستجو .

       *  مقالات مختلف وغیره .

       *  ترتیل کامل قرآن کریم .

       *  چاپ .


مجله رساله الاسلام

نرم افزار مجله رساله الاسلام، شامل 60 عدد با امکانات ذیل :

       *  امکان جستجو .

       *  چاپ .

       *  زبان فارسی، عربی، انگلیسی.

       *  مقالات مختلف وغیره ...


هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران اردیبهشت ماه 1384 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران اردیبهشت ماه 1383 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


سخنرانی هایی از هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مجموعه سخنرانی هایی از هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران اردیبهشت ماه 1383 ش


شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران اردیبهشت ماه 1382 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


سخنرانی هایی از شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مجموعه سخنرانی هایی از شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران اردیبهشت ماه 1382 ش


چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نرم افزار چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران خرداد ماه 1380 ش، شامل :

       *  مقالات با جستجوی آن .

       *  فیم .

       *  عکس وغیره ...


سخنرانی هایی از چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مجموعه سخنرانی هایی از چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران خرداد ماه 1380 ش


ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مجموعه سخنرانی هایی از ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران شهریور ماه 1372 ش


پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

مجموعه سخنرانی هایی از پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران شهریور ماه 1371 ش


وحدت وتقریب مذاهب اسلامی در سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی

7 عدد VCD : مجموعه سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره وحدت وتقریب مذاهب اسلامی


وحدت وتقریب مذاهب اسلامی در سخنرانی های آیت الله تسخیری

10 عدد VCD : مجموعه سخنرانی های آیت الله شیخ محمد علی تسخیری درباره وحدت وتقریب مذاهب اسلامی


وحدت وتقریب مذاهب اسلامی در سخنرانی های آیت الله سید محمد باقر حکیم

6 عدد VCD : مجموعه سخنرانی های آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم (ره) درباره وحدت وتقریب مذاهب اسلامی«« « 1 2 » »»