مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
معرفی کتاب تقریبی | "التأویل فی مختلف المذاهب وآلاراء"
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳:۱۳ 287
معرفی کتاب تقریبی | "التأویل فی مختلف المذاهب وآلاراء"

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «التأویل فی مختلف المذاهب وآلاراء» به نویسندگی «محمد هادی معرفت» ،  در 279 صفحه «توسط انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» به چاپ رسیده است.

در اين اثر، نخست مقدمه مركز تحقيقات اسلامى وابسته به مجمع جهانى تقريب بين مذاهب اسلامى و بعد مقدمه مؤلف و سپس مطالبى بدون تقسيم به بخش و فصل، به ترتيب ذيل ذكر شده است:

تأويل متشابهات 

تأويل به معناى تبيين مفهوم عام آيه (بطون در برابر ظهور)؛

آيا تفسير، توقيفى است؟؛

مجاز در قرآن و چگونگى ارتباطش با مسئله تأويل؛

هرمنوتيك و مشكله فهم نصوص؛

تأويل حروف مقطعه قرآن؛

اعجاز عددى در آغاز سوره‌ها و استفاده از كامپيوتر برای كشف رمز حروف مقطعه؛

اعجاز عددى قرآن كريم؛

كوششى جديد و عجيب برای كشف رمز حروف مقطعه مطابق با خط هيروگليف قديم؛

رد نظر استاد زبان مصرى قديم و رئيس بخش آثار مصرى دانشگاه قاهره در ضمن گفتگويى با وى.


نویسنده این کتاب درباره تأویل و دیدگاه‌ها و نظریات مذاهب مختلف نسبت به آن پژوهش می‌کند و جزئیات و مسائل تأویل را با روشی که بسیاری از پژوهشگران حوزه علوم قرآنی به آن پرداخته اند، بررسی می‌نماید تا تفاوت میان تأویل در مقام علمی که به فحوا و مضمون کل آیات می‌پردازد و افترائاتی را که چون «تأویل» است برآن وارد می‌شود، به سبکی شفاف و تطبیقی و به دور از سفسطه و مغالطه و فهم سنتی و اشتباه تبیین کند.

نویسنده در ابتدا مباحثی نظیر تأویل به مفهوم تبیین کلی آیه را تشریح کرده، در ادامه به موضوع هایی چون تفسیر، مجاز، هرمونیک، و ارتباط آنها را با تأویل بیان می‌کند.

مبحث بعدی کتاب به حروف مقطعه از منظر تأویل اختصاص دارد. یکی از موضوع های این بخش «حروف مقطعه در روایت های مختلف» است که شش روایت در مورد آن تشریح شده است.

اعجاز حسابی آغاز سوره ها واعجاز رقمی قرآن کریم از مباحث پایانی کتاب است، در پایان به نظریه سعد عبدالمطلب العدل، پژوهشگر مصری در کتاب الهیروغلیفیه تفسیر قرآن کریم پرداخته شده که مدعی است حروف مقطعه آغاز سوره ها، واژه‌هایی برگرفته از زبان قدیم مصری است و مفاهیمش با آیات سوره قرآن کریم سازگار می‌باشد.