اتحادیه جهانی تقریب نهاد ایثارگران

ایثارگران تقریب نهاد، ایثارگران مسلمانی هستند که اعتقاد به تقریب مذاهب اسلامی دارند.

ایثارگران به کسانی اطلاق میشود که در مسیر مبارزه با استکبار و صهیونیزم جهانی و استبداد شهید، جانباز، رزمنده ، مفقود الاثر و یا اسیر می شوند و منادی تقریب مذاهب اسلامی هستند.

برخی ازاهداف:

1- شناسایی ایثارگران مسلمان با گرایش تقریبی در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2 - ترویج و گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت .

4- بهره مندی از ظرفیت ایثارگران برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و تحقق وحدت در جهان اسلام  .

5- حمایت از بیداری اسلامی ملتها و دولتهای اسلامی برای تقویت فرهنگ مقاومت و تامین اعتماد ، انسجام و مشارکت برای ایجاد سرمایه اجتماعی .

برخی ازراهبردها:

1- برقراری ارتباط با مجامع ، سازمانها ، نهادها و شخصیتهای موثر جهان برای شناسایی ایثارگران نخبه و ایجاد پایگاه اطلاعاتی نهادها و نخبگان مرتبط با اهداف اتحادیه ایثارگران

2- استفاده از پژوهشگران و ایثارگران شناخته شده مرتبط در جهان برای ترسیم نقشه راه و تعمیق فعالیت اتحادیه .

3- برگزاری نشست های مختلف در سطح بین المللی و منطقه ای در کشورهای اسلامی جهت تبیین گفتمان ایثارگری .

اعضاء هیئت موسس:

ایرانی: آقایان : دکترمجتبی رحماندوست، دکترمجتبی شاکری، سردار اسماعیل کوثری، دکترقدرت اله رحمانی، معز خادم حسینی، دکترعلی عباسی اصل،  قدرت اله شاهوردی شهرکی، سرکار خانم دکترفروز رجایی فر.

اهم فعالیت ها:

-برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضای ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.