مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شورای عالی

الف ـ تشكيل شوراي عالي

مادة سيزدهم: اعضاي اين شورا از ميان علما، متفكران و شخصيت‌هاي  مذاهب معتبر اسلامي توسط ولي امر مسلمين براي مدت 6 سال منصوب مي شوند.

تبصرة 2: دبيركل، عضو شوراي عالي خواهد بود.

تبصرة 3: هر يك از اعضاي شورا، عضو مجمع عمومي مجمع تقريب نيز هست.

تبصرة 4: انتصاب مجدد اعضاي شوراي عالي بلا مانع است.

مادة چهاردهم: شوراي عالي در برابر ولي امر مسلمين در حدود اختيارات و مسؤوليت‌هاي محوله، مسؤول و پاسخگوست.

مادة پانزدهم: تعداد اعضاي شوراي عالي حداقل 15 نفر و حداكثر 21 نفر است.

مادة شانزدهم: با تصويب اكثريت اعضاي شوراي عالي دو نفر از اعضا به عنوان رئيس و نايب رئيس به مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

تبصرة 5: شوراي عالي يك نفر را به عنوان دبير جلسات انتخاب خواهد كرد.

مادة هفدهم: جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت اعضاي موجود در ايران رسميت پيدا مي كند و مصوبات آنان با اكثريت حاضران معتبر است.

مادة هجدهم: دعوت به جلسات به عهدة دبيركل است و در صورت لزوم، به درخواست رئيس يا يك سوم اعضاي موجود در ايران جلسات تشكيل مي شود و دعوت براي تشكيل هر يك از جلسات مجمع عمومي يا شوراي عالي به وسيلة نامة خصوصي يا درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به عمل مي آيد و فاصلة دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه، حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

مادة نوزدهم: قبول استعفا، عزل و يا جاي گزيني هر يك از اعضاي شوراي عالي با ولي امر مسلمين است.

تبصرة 6: غيبت چهار جلسة متوالي و غير موجه اعضا به منزلة استعفاي از عضويت است.

ب : وظايف و اختيارات

مادة بيستم: وظايف و اختيارات شوراي عالي مجمع تقريب عبارت است از:

1 ـ تصويب آيين نامة داخلي شوراي عالي و آيين نامه هاي مجمع تقريب.

2 ـ تصويب سياست ها و برنامه هاي مجمع تقريب.

3 ـ انتخاب ساير اعضاي مجمع عمومي و انجام هرگونه تغييري در آنان.

4 ـ پيشنهاد هرگونه تغييري در اساسنامة مجمع تقريب به ولي امر مسلمين.

5 ـ پيشنهاد يك نفر به‌عنوان دبيركل مجمع تقريب به ولي امر مسلمين جهت تصويب.

6 ـ تصويب تأسيس مراكز، شعب و دفاتر نمايندگي مجمع تقريب در سراسر جهان.

7 ـ تشكيل كميته هاي تخصصي، عنداللزوم.

8 ـ تصويب تشكيلات مجمع تقريب.

9 ـ تصويب بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع تقريب و پيشنهاد آن به دولت بر اساس نياز مجمع.

10 ـ اهتمام در تأمين نيازهاي مالي مجمع تقريب.

11 ـ نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي مجمع تقريب.

12 ـ بازرسي از نحوة فعاليت‌هاي مجمع تقريب.

13 ـ پيگيري اجراي مصوبات مجمع عمومي.

14 ـ تصويب رؤساي شعب و نمايندگي هاي مجمع.