مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجمع عمومی

الف ـ تشكيل مجمع عمومي

مادة هشتم: اعضاي مجمع عمومي از ميان علما، متفكران و پيشوايان مذاهب اسلامي سراسر جهان كه موافق فكر تقريب مذاهب اسلامي باشند توسط شوراي عالي براي مدت شش سال انتخاب مي شوند.

مادة نهم: عضويت اعضاي مجمع عمومي قائم به شخص است.

مادة دهم: اجلاس عادي مجمع عمومي هر دو سال يك بار خواهد بود. در صورت ضرورت، اجلاسيه هاي فوق العادة مجمع عمومي با تصويب شوراي عالي تشكيل مي شود.

مادة يازدهم: اجلاس مجمع عمومي با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مي يابد و اعتبار مصوبات با نظر اكثريت حاضر در اجلاس خواهد بود.

ب ـ وظايف و اختيارات

مادة دوازدهم: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

ـ تصويب آيين نامة داخلي مجمع عمومي.

ـ بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش دبيركل از فعاليت‌هاي انجام شده.

ـ بررسي و تصميم گيري دربارة مسائل ارجاعي از طرف شوراي عالي.

ـ بررسي مسائل و مشكلات كلي جوامع اسلامي و ارائة راه حل ها.