دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با نماینده انصار الله یمن در ایران

دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با نماینده انصار الله یمن در ایران
دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با نماینده انصار الله یمن در ایران