امضای تفاهم نامه ما بین مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی

امضای تفاهم نامه ما بین مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی
امضای تفاهم نامه ما بین مجمع تقریب مذاهب و دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی