سفر هیأتی از علمای اهل سنت عراق به ایران

سفر هیأتی از علمای اهل سنت عراق به ایران
هیأتی از علمای اهل سنت عراق، به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایران سفر کردند.