دیدار های دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حاشیه کنفرانس «وحدت اسلامی آینده جهان اسلام و فلسطین» در انکارا

دیدار های دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حاشیه کنفرانس «وحدت اسلامی آینده جهان اسلام و فلسطین» در انکارا
دیدار های دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حاشیه کنفرانس «وحدت اسلامی آینده جهان اسلام و فلسطین» در انکارا