نشست اتحادیه جهانی فعالان قرآنی با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

نشست اتحادیه جهانی فعالان قرآنی با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی
نشست اتحادیه جهانی فعالان قرآنی با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی