دیدار دختر امام موسی صدر با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

دیدار دختر امام موسی صدر با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی
دیدار دختر امام موسی صدر با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی