بیست وچهارمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی / تهران 1389 ش

بیست ویکمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی / تهران 1387 ش

بیستمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی / تهران 1386 ش

نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1385 ش

هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1384 ش

هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1383 ش

شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1382 ش

پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1381 ش

چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1380 ش

سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1379 ش

دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1378 ش

یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1377 ش

دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1376 ش

هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1374 ش

هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1373 ش

ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1372 ش

پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1371 ش