مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
gallery

علامه سید ساجد نقوی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۴۰ 652
gallery

استاد عبید الله الاعظمی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 498
gallery

استاد منور حسن خان

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 502
gallery

دکتر محمد توفیق الشاوی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 502
gallery

دکتر محمد شیخ محمود صیام

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 436
gallery

استاد مصطفی سرید

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 434
gallery

استاد شاعر سید مدین موسوی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 455
gallery

استاد فاضل نور

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 426
gallery

آیت الله شیخ عمید زنجانی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 457
gallery

استاد حمدی یوسف سباهیچ

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 417
gallery

استاد عمر المدنی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 454
gallery

استاد نور

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 438
gallery

استاد صفیناز کاظم

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 518
gallery

استاد ظفر بنگاش

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 455
gallery

استاد طه کبشی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 440
gallery

دکتر عبد العزیز التویجری

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۰ 428
gallery

استاد انیسه عبد الفتاح

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 421
gallery

استاد شاعر ناصر مردوخی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 436
gallery

دکتر حسین عبد الکریم

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 425
gallery

استاد حامد بیاتی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۰ 452